Политика за поверителност

Настоящата политика на сайта Obiavi.eu за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, обработваме и защитаваме Вашите лични данни, които са ни предоставени от Вас във връзка с използването на услугата ни. Тази политика може да бъде разгледана като неизменна част от  Общите условия за ползване на сайта.

Моля, прочетете внимателно този документ, преди да използвате услугата ни. Той е написан по възможно най-конкретен и ясен начин, за да Ви улесни в прочитането и разбирането му.

След прочитането на документа е важно да знаете, че:

При регистрация в сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и чрез доброволно и съзнателно маркиране на приложената към формуляра за регистрация отметка "Съгласявам се с общите условия и политика за поверителност" потвърждавате, че я приемате.
Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, който е описан в този документ, имате опция да се откажете по всяко време. Предоставянето на Вашите лични данни е напълно доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до тях.
В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание. Например при спазване на законовите задължения на Администратора или при необходимост за изпълнение на договор и др.
В случаите, в които считате, че Вашите права са нарушени по един или друг начин, имате право да подадете жалба до надзорен орган, право на съдебна защита срещу надзорен орган, право на съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни. Контролният орган в Република България по отношение на защитата на Лични данни е - Комисия за защита на личните данни с адрес:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 

II. ПОНЯТИЯ
ПОЛИТИКА - Настоящата Политика за поверителност, която е приета в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

АДМИНИСТРАТОР - сайта Obiavi.eu, в качеството му на администратор на лични данни във връзка с информацията, събирана чрез предоставяните от него услуги в сайта obiavi.eu.

УСЛУГА – Понятието обхваща сайта obiavi.eu, собственост на Администратора, който може да бъде разгледан с оглед на техническа му инфраструктура и програмен код като:

Платформа за публикуване, разглеждане и търсене по ключови думи на обяви, които са публикувани от физически или юридически лица и са категоризирани и подредени по определен брой критерии.
Каталог от фирмени обяви, които предостяват описателна, продуктова и контактна информация за юридически лица на територията на Република България.
Допълнителни понятия са разяснени в Общите условия за ползване на сайта.

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

ПОТРЕБИТЕЛ: Всяко физическо лице или юридическо лице, чиито Лични данни се събират, обработват и съхраняват в техническата инфраструктура на Администратора, като това включва:

Регистрирани потребители - Всеки посетител, който е направил своя регистрация в Услугата, чрез въвеждане на e-mail адрес и парола, с което си действие създава свой т.нар профил или акаунт или регистрация осъществяваща се автоматично с пренос на данни от други сайтове, чрез профил от социална мрежа – Facebook, Google, Twitter и LinkedIn.
Нерегистрирани потребители - Всеки посетител, който е публикувал обява в Услугата и при публикуването на която въвежда своето име, местоположение (включващо област, град и квартал), телефонен номер, e-mail адрес и парола, с което си действие въведената информация става част от обявата.
Потребители, които са отправили запитвания - чрез имейл, чрез обаждане, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Администратора.
Потребители, информация за които се съдържа в запитвания - (включително и чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Администратора.
III. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Категории обработвани данни
Услугите, които се предоставят от сайта obiavi.eu предполагат предоставяне на Лични данни от Потребителя, а именно:

Име
Местоположение (включващо област, град и квартал при обявите и допълнително адрес на фирма, координати на местоположението на карта)
Телефонен номер
E-mail адрес.
Услугата не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679. С това съгласие Вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез системите за комуникация в сайта, което включва:

Данни, които разкриват Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации.
Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация.
Данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
Данни разкриващи информация за документи за самоличност, ЕГН, номер на паспорт или лична карта и други подобни.
Администраторът не носи отговорност относно доброволността или верността на предоставените от физическите лица данни и не извършва никакви проверки в този смисъл. Администраторът не гарантира по никакъв начин действителната идентичност на физическите лица, предоставили такива данни. Във всички случаи на съмнение, на установена измама и/или злоупотреба, моля да ни уведомите незабавно. 

2. Категории получатели на данните
Функцията на Услугата е информационна платформа за малки обяви и фирмени профили, която предоставя възможност за връзка между продавачи и купувачи. С публикуването на обява в сайта вие осигурявате възможност на други потребители на сайта да разглеждат Вашата обява, в която Вие сами определяте съдържанието. Предвид естеството на услугите на Администратора, публикуваните от Вас данни в обяви са публични. Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции Услугата е публична платформа, която позволява на трети лица да разглеждат Вашите обяви, включително и Личните данни, които сте публикували.

Предоставената информация може да бъде копирана, събирана и използвана от тези трети лица, над които Администраторът не упражнява контрол. Някои от тези лица могат да се намират и извън територията Република България или на Европейския съюз и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни.

Администраторът се задължава да не разкрива Вашите Лични данни, с изключение на случаи, когато е получил Вашето изрично съгласие за това, когато това е предвидено в този документ, в нормативен акт или ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен държавен или регулаторен орган.

3. Цели на обработването
Администраторът обработва Личните Ви данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите. 

Целта на събирането, обработването и съхраненито на Лични данни е предлагането на услуги и инструменти, при които Потребителя може да участва в дейности, включително, но не ограничени до:

Регистриране и създаване на личен профил в Услугата
Публикуване или разглеждане на страници с обяви и фирмени профили
Извършване на комуникация с останалите потребители на Услугата чрез лични съобщения през формата за контакт към всяка обява или потребителски профил
Запазване на обяви и филтри за търсене в профила си
Извършване плащания за закупуване на различни пакети от Услуги с цел промотиране на обявите си
Комуникация с Администратора във връзка с технически проблеми, предложения или докладване на спам и злоупотреби в рамките на Услугата
Изпълняване на множеството свързани функции на Услугата
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, e-mail адрес, телефонен номер. Администраторът под никаква форма няма право да събира Ваши лични данни, освен необходимите за предоставяне на услугите в сайта.

4. Срок на съхранение
Услугата съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в сайта. След изтичането на този срок, Услугата полага необходимите грижи за изтриване и унищожаване всички Ваши Лични данни, без ненужно забавяне (в максимален срок до 28 календарни дни). При публикуването на обяви личните данни се съхваняват за срок не по-дълъг от съществуването на обявата в сайта плюс 60 календарни дни от изтичането на срока на обявата, през който период тя бива преместена в архива с обяви и е налична за Потребителя с възможност за възстановяване обратно в сайта.

5. Сигурност на данните
Администраторът е взел всички необходимите технически и организационни мерки, за да осигури максимална гаранция за защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронния й вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на Личните данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва посредством криптирана връзка през протокола TLS подсигурен със сертификат с минимум 2048 битов ключ. Допълнително, чуствителна информация като парола на Потребителя се съхранява чрез едностранно хеширане на паролата преди съхранението й в базата данни на Услугата.

6. Данни на непълнолетни лица
Услугите, предоставяни от сайта, са предназначени за лица с навършени 18 години.

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате Услугата, без да бъде предоставено пред Администратора изрично писмено разрешение от страна на Ваш родител или настойник. Ако използвате Услугата без такова разрешение, Вие скривате важна информация от Администратора, в които случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме Лични данни от непълнолетни лица, които могат да доведат до тяхното идентифициране.

6. IP адреси
Съхраняването на IP адреси на субекти на Лични данни се прави с цел при нужда да може да предостави адекватно съдействие на Потребителите или компетентен контролен орган при различни обстоятелства, които включват:

Проверка на дублирани регистрации на Потребители с цел спам
Локализиране на злоупотреби от потребители на сайта, под формата на фалшиви обяви и профили
IP адреси се съхраняват на сървърите на Услугата в продължение до 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Услугата). IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел III, точка. 2.

IV. ВАШИТЕ ПРАВА
Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате права, които можете да упражните, като изпратите заявление по електронен път или на адреса на Администратора на посочените в Раздел II данни за контакт.

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ - Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до тях.
ПРАВО НА ПОПРАВКА НА ЛИЧНИ ДАННИ - Ако откриете, че личните данни, които Администраторът обработва за Вас, са неточни, имате право да изискате корекция на тези Лични данни.
ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ПРАВОТО ДА БЪДЕТЕ ЗАБРАВЕНИ) - При определени обстоятелства, като например ако Личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на Личните Ви данни при Администратора.
ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО - При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на Личните Ви данни, имате право да поискате от Администратора да ограничи обработката на Вашите Лични данни, докато не бъде намерено решение.
ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО - При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния интерес на Администратора да обработва Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ - Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим Личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
ПРАВО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА В КОНТРОЛЕН ОРГАН - Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от Администратора в съответния контролен орган или до съда.