Условия за ползване

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Obiavi.eu от една страна и потребителите на Интернет сайтa Obiavi.eu, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.

Ако не приемате следните условия, моля не използвайте сайта Obiavi.eu!

Използването на Obiavi.eu се счита за израз на съгласие с настоящите условия.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Obiavi.eu предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, безплатни и платени обяви, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

Obiavi.eu предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Obiavi.eu не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на този адрес.

При използване УСЛУГИТЕ на Obiavi.eu потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Obiavi.eu ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че Obiavi.eu не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Obiavi.eu само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на Obiavi.eu, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Obiavi.eu има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, Obiavi.eu уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителите които ползват категорията "Запознаства", както и във всички нейни подкатегории, трябва да имат навършени 18 години! Obiavi.eu уведомява родителите, че не носи отговорност, ако техните деца, които са ненавършили 18 г. ползват категорията "Запознаства" както и във всички нейни подкатегории!

4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА Obiavi.eu

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на Obiavi.eu при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на промяна на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Obiavi.eu по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Obiavi.eu

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от Obiavi.eu за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

Obiavi.eu има право да изпраща писма, включително по електронна поща до всеки потребител, който посещава или ползва сайта, или останалите наши сайтове с цел, информиране на потребителя, и задоволяване на неговата нужда от УСЛУГИТЕ, които предлага този сайт, или останалите наши сайтове.

Obiavi.eu изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма да предоставя ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ на лица неработещи в Obiavi.eu, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Obiavi.eu си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Obiavi.eu, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Obiavi.eu за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, Obiavi.eu предлага опция за възтановяване на паролата на акаунта при правилно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща посочена към акаунта.

Obiavi.eu не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. Obiavi.eu не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Obiavi.eu няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на Obiavi.eu, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Obiavi.eu, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на Obiavi.eu ;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

7.ДРУГИ

Obiavi.eu има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Obiavi.eu си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Obiavi.eu, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. Obiavi.eu си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 6 месеца и няма активни обяви. Obiavi.eu си запазва по всяко време правото да отнеме правата за ползване на безплатни поддомейни на Obiavi.eu, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на нарушения на потребителското споразумение и ако услугата, базирана на тези поддомейни не е била актуализирана или контролирана през потребителска администрация ( достъп през ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, съгласно т. 5 ) повече от 180 дни като в срок от 30 дни преди изтичането на 180 дневния срок Obiavi.eu ще прекрати видимостта към съответния поддомейн. Видимостта към ползваните поддомейни или домейни ще бъде ограничена или прекратена и в случай, че квотите на ползваните услуги са превишени до момента на привеждането им в съответсвие с параметрите на ползваните услуги. Obiavi.eu си запазва правото да отнема заети от потребители поддомейни, имащи административен характер за работата на Obiavi.eu. При констатиране на поддомейн по предходната точка Obiavi.eu изпраща до потребителя уведомление за прекратяване на ползването на такъв домейн след изтичане на срока, за който е направен абонамент за домейна. Уведомлението по предходното изречение се изпраща до ползващия поддомейна потребител на оставените от него при регистрация e-mail адреси за контакти. В случай, че потребителят е оставил некоректен адрес за контакти, уведомлението се счита за връчено, без Obiavi.eu да има задължението да издирва други негови контакти.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Obiavi.eu е свързан с тази мрежа, Obiavi.eu не гарантира, че потокът информация към и от Obiavi.eu няма да бъде следен и записван от трети страни,освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Отговорност за съдържанието на публикуваните обяви носят единствено техните автори!

Obiavi.eu не дава гаранции за информацията на уебсайта/домейна obiavi.eu включително гаранции за точност, рентабилност или актуалност. Obiavi.eu не гарантира непрекъснат достъп до сайта. При никакви условия ползващите сайта или собствениците на обявите нямат право да предявяват искове или претенции към Obiavi.eu. Obiavi.eu не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Ако имате нужда от помощ не се колебайте да ни потърсите, като кликнете на връзката Контакт, в долната лява част на сайта.